22 november 2019

Nyheter fra Safe.no

V E D T E K T E R 

 

F O R

 

SAFE-K L U B B E N   SUBSEA 7

 

 

PARAGRAF 1                                     FORMÅL

 

PARAGRAF 2                                     MEDLEMSKAP

 

PARAGRAF 3                                     URAVSTEMNING

 

PARAGRAF 4                                     BEDRIFTSKLUBBENS ORGAN

 

PARAGRAF 5                                    ÅRSMØTE

 

PARAGRAF 6                                    BEDRIFTSKLUBBSTYRET

 

PARAGRAF 7                                    KONTINGENT

 

PARAGRAF 8                                    ØKONOMI-REGNSKAP

 

PARAGRAF 9                                    ARBEIDSSTANS

 

PARAGRAF 10                                  UTELUKKELSE AV MEDLEMMER

 

PARAGRAF 11                                 VEDTEKTSENDRINGER

 

PARAGRAF 12                                 OPPLØSNING

 

 


 

 

 1.       FORMÅL

 

            Bedriftsklubben skal ha til formål:-

 

1.1       Å organisere alle ansatte i Subsea 7, uansett nasjonalitet, faggruppe eller rang.

 

1.2       Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale, kulturelle og miljømessige interesser gjennom nødvendige avtaler.

 

1.3.1    Å påse at organisasjonsarbeidet i bedriften blir ledet etter fellesretningslinjer,for på den måten å skape enhet og solidarisk opptreden.

 

1.3.2    Klubben kan i den utstrekning den finner det formålstjenlig, samarbeide med andre klubber innen samme området.

 

1.4       Å fremme en tilfredsstillende innflytelse for de ansatte i bedriften, herunder skal klubben delta i faste samarbeidsorganer i selskapet. Klubbens styre er ansvarlig for at slikt samarbeid gjennomføres.

 

1.5       Å koordinere alle felles interesser både i organisasjon og bedrift.

 

1.6       Å føre forhandlinger på vegne av de ansatte.

 

1.7       Å fremme en stadig bedre forståelse og respekt mellom selskapets ledelse og ansatte.

 

1.8       Å ta hensyn til de stadige forhold, men likevel så langt som mulig tilstrebe at norsk arbeidskraft blir forretrukket og brukt.

 

 

 

 2.       MEDLEMSSKAP

 

2.1       Bedriftsklubben er tilsluttet Sammenslutningen Av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE).

 

2.2       Alle ansatte i Subsea 7 kan være medlemmer i SAFE - klubben Subsea 7.

 

2.3       Vilkår for medlemskap er for øvrig at medlemmet følger bedriftsklubbens vedtekter og vedtak.

 

2.4.1    Hvert medlem plikter å støtte bedriftsklubbens arbeid.

 

2.4.2    Ethvert medlem plikter å motta valg til tillitsverv innen klubben, men kan etter å ha stillet i tillitsverv frasi seg valg for dobbel så lang tid som han har fungert.

 

2.4.3    Ethvert medlem plikter å hemmeligholde for uvedkommende, saker som er av viktighet for foreningen og bedriftsklubben.

 

2.5.1    Inn- og utmeldinger skal foregå skriftlig til bedriftsklubbstyret.

 

2.5.2    Det er ikke tillatt å melde seg ut under eller i forbindelse med en konflikt. I slike tilfeller fortsetter medlemmers ansvar overfor forbundet som fullt juridisk bindene. En utmelding må, for å være gyldig, være foretatt senest en (1) måned før varsel om konflikt er gitt.

 

2.6       Ved utmelding opphører rettigheter og plikter ved utgangen av førstkommende kalendermåned.

 

2.7       Medlemskap opphører normalt når man ikke lenger er ansatt i Subsea 7.

 

 

 3.       URAVSTEMNING

 

3.1       Uravstemning er bedriftsklubbens høyeste myndighet.

 

3.2       Uravstemning skal blant annet brukes ved/når:

            a)         Et flertall av bedriftsklubbens styre krever det.

            b)         En hvilken som helst sak der minst 1/4 av medlemmene krever det.

            c)         Når forhandlingsutvalget måtte finne det nødvendig.

 

 3.3       Uravstemning skal foregå skriftlig etter retningslinjer som bedriftsklubbstyret fastsetter.

 

3.4       Uravstemningsresultatet er alltid bindende.

 

3.5       Opptelling av de avgitte stemmer foretas av et tellekorps på 4 - fire - medlemmer som er utpekt av styret. Eventuelt kan opptelling, etter styrets godkjenning, foregå med tellekorps på 2 – to – medlemmer samt ved representasjon fra SAFE sentralt.

 

 

4.       BEDRIFTSKLUBBENS ORGAN

 

4.1       Årsmøtet er bedriftsklubbens høyeste organ.

 

4.2       Bedriftsklubbstyret.

 

4.3       Det lokale tillitsmannsapparat.

 

 

 

 5.       ÅRSMØTE

 

5.1       Årsmøteperioden er ett (1) årig og avvikles normalt i 1.kvartal påfølgende år. Innkallelse foretas med en (1) måneds varsel.

 

5.2       Årsmøtet skal:

                        a)        Behandle og godkjenne klubbstyrets årsberetning, regnskap, budsjettforslag, forslag til handlingsprogram, eventuelle vedtektsendringer, og eventuelle forslag til kontingent forandring.

 

       b)      Velge formann, nestformann, sekretær, kasserer, 4 styremedlemmer og 4 varamenn samt 3 medlemmer til valgkomite og 1 revisor.

 

5.3            Til årsmøte inviteres alle aktive (betalende) medlemmer av SAFE-KLUBBEN Subsea 7. I tillegg inviteres medlemmer som gjennom det til enhver tid foregående år har gått ut av bedriftens tjeneste ved alderpensjon eller ved uførhet samt lærlinger. Kun aktive medlemmer har stemmerett ved årsmøte.

 

 

6.       BEDRIFTSKLUBBSTYRET

 

6.1       Bedriftsklubbstyret består av: 8 representanter, pluss 4 varamenn.

 

6.2       Bedriftsklubbstyret skal ha:

           

a)         Leder

b)         Nestleder

c)         Sekretær

                 d)        Kasserer

                 e)         4 Styremedlemmer / 4 Varamenn

 

 6.3       Bedriftsklubbstyret skal behandle saker som:

 

            a)         Påse at organisasjonsarbeidet blir drevet i henhold til formålsparagrafen (paragraf 1).

 

            b)         Forberede forhandlinger med arbeidsgiver

 

            c)         Gjennomføre alle uravstemninger, ijr. paragraf 3.

 

            d)        Forberede årsmøtet og innkalle til årsmøtet.

 

            e)         På årsmøtet legges fram forslag til budsjett og handlingsprogram.

 

            f)         Bedriftsklubbstyret skal behandle saker som er oversendt fra det enkelte medlem og grupper.

 

            g)         Overfor Årsmøtet legge fram regnskap og årsberetning.

 

6.4       Styret skal holde medlemmene løpende orientert om sitt arbeide gjennom møter, oppslag eller sirkulerer.

 

6.5       Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er tilstede. Er det stemmelikhet har Klubbleder dobbeltstemme.

 

6.6       Bedriftsklubbstyret skal påse at formann utfører sitt arbeid i tråd med de retningslinjer som styret selv trekker opp.

 

6.7       Bedriftsklubbstyret skal avholde minst 2 - to møter pr. år, eller oftere dersom formann finner det nødvendig.

 

6.8       Alle saker som går til SAFE sentralt, skal være behandlet av bedriftsklubbstyret.

 

6.9        Bedriftsklubbstyret kan selv avgjøre om man skal trekke inn dertil egnede medlemmer til forhandlingsutvalget.

 

 

   7.       KONTINGENT

 

7.1       Kontingenten består av den til enhver tid gjeldende kontingent til SAFE sentralt i tillegg til en fastsatt kontingent til SAFE - klubben lokalt. Endringer i kontingenten bestemmes av årsmøte, ref. §5.2

 

7.2       Klubbkassen skal dekke alle klubbens utgifter.

 

8.       ØKONOMI - REGNSKAP

 

8.1       Bedriftsklubbens styre er ansvarlig for de økonomiske midler. Retningslinjer for økonomisk disposisjoner skal være behandler og godtatt på årsmøtet.

 

8.2       Revisjon av bedriftsklubbens regnskap skal foretas av 1 valgt revisor.

 

8.3       Kasserer fører regnskapene og er sammen med formann ansvarlig for alle utbetalinger.

 

8.4       Utgifter det enkelte styremedlem har i forbindelse med arbeid for bedriftsklubben skal dekkes etter fastlagte instrukser.

 

8.5       Regnskapsåret løper fra 1/1 til 31/12.

 

 9.       ARBEIDSSTANS

 

9.1       Når samtykke til å iverksette arbeidsstans foreligger eller lock-out er varslet koordineres denne av klubbstyret.

 

9.2       Så lenge arbeidsstans varer, må ingen ta arbeid i bedrifter som omfattes av arbeidsstansen eller i bedrifter hvor de er erklært ubetinget sympatiaksjon. Tar medlemmer annet arbeid, må de gi melding om det til klubbstyret. Så lenge medlemmene har slikt arbeid faller forbundets stønad bort.

 

9.3       Medlemmene kan ikke gå til plassoppsigelse/arbeidsstans uten at SAFE sentralt er underrettet.

 

 

 10.    UTELUKKELSE AV MEDLEMMER

 

10.1     Enkeltmedlemmer kan utelukkes (eksluderes) etter vedtak av klubbstyret, når ett medlem f.eks.:

 

            a)        Gjennom uredelig framferd har tilegnet seg urettmessig understøttelse eller annen økonomisk vinning av forbundet/bedriftsklubben.

 

            b)         Har opptrådt som streike-blokadebryter eller på annen måte organisasjonsskadelig.

 

            c)         Vegrer seg for å etterkomme forbundets/bedriftsklubbens vedtekter og beslutninger.

 

            d)        I skrift eller tale utspre rykter som kan skade forbundet/bedriftsklubben dets ledelse eller tillitsvalgte.


10.2     Før klubbstyret foretar eksklusjon i medhold til denne paragraf, forelegges saken vedkommende arbeidsgruppe.

 

 

11.    VEDTEKTSENDRINGER

 

11.1         Vedtektsendringer foretas av årsmøtet med 2/3 flertall.

 

11.2         Forslag til endringer skal være bedriftsklubbstyret i hende senest 1 - en - måned før  årsmøtet.

 

11.3         Vedtektene kan ikke endres til å bli i strid med forbundets vedtekter.

 

 

12.     OPPLØSNING

 

12.1          Bedriftsklubben kan ikke oppløses uten at det er 2/3 flertall for det på to etter påfølgende urarstemninger. Disse avholdes med minimum 4 - fire - måneders mellomrom og maksimum ett års mellomrom.

 

12.2          Dersom bedriftsklubben oppløses låses dets midler på sperret konto i inntil 2 år for bruk til opprettelse av ny klubb. Deretter tilfaller midlene SAFE. Unntatt her er det materiell som er tilført fra Subsea 7.

Powered by www.i-tools.no